מה חייבים לוודא לפני שחותמים על הסכם אספקה לעירייה?

מה חייבים לוודא לפני שחותמים על הסכם אספקה לעירייה? (המלצות לפעולה בסוף המאמר)

פעמים רבות נדרשים ספקים לחתום על הסכמים מול עיריות, במידה ולא מוודאים הספקים שההסכם נחתם כפי שמחייב החוק, הם עלולים להגיע להתדיינויות משפטיות ולמצב בו אין כל תוקף להסכם.

סעיף 203 לפקודת העיריות קובע שרק חתימותיהם של ראש העיר והגזבר  בכבודם ובעצמם (בצירוף חותמת העירייה לצד החתימות) יחייבו את העירייה כספית, כך שלעיתים הסכם שנחתם על ידי נציגי העירייה, אבל לא על ידי הגורמים המוסמכים עשוי להיות חסר תוקף.

סעיף 142ג לפקודת העיריות קובע כי כאשר מונה חשב מלווה לעירייה אזי נדרשת גם חתימתו.

זאת אומרת, על פניו אם לא חתמו על ההסכם גזבר העירייה וראש העיר אין להסכם כל תוקף.

אי חתימת הגורמים המוסמכים עשוי להביא למצב שבו העירייה יכולה להשתחרר מההסכם ובכך לפגוע בהסתמכות הספק ולהסב לו נזקים.

מענה למצב זה ניתן בפסיקת בית המשפט העליון בפסק הדין בית הרכב, בית המשפט קבע שבמידה שהעירייה ניצלה את העובדה שלא נחתמו החתימות הנדרשת באופן שאינו צודק או בחוסר תום לב, אז החוזה יחייב את העיריה, באופן מלא או חלקי.

המושגים "צדק" ו"תום לב" הם מושגי שסתום אשר ייבחנו בכל מקרה ומקרה על ידי בית המשפט לאחר מעשה. בהתאם למצב הדברים במקרה הספציפי, בית המשפט יצוק למושגים אלו תוכן. 

אמנם קביעת בית המשפט העליון ריככה מעט את הדרישה (הפרוצדורלית) לחתימות הגורמים המוסמכים, אבל בוודאי שאין להסתמך על קביעות אלו מבעוד מועד.

לכן המלצתי היא – טוב יעשו ספקים שלפני חתימה על הסכם או התחייבות מול עירייה יוודאו גם את חתימת הגורמים המוסמכים מטעם העירייה (אשר יש בסמכותם לחייב את העירייה). אם הספקים יפעלו באופן הזה אז הדבר עשוי למנוע התדיינויות משפטיות, חוסר ודאות, כיבוד ההסכם עד תום התקופה, כמו כן הסיכוי יגדל שהספק יקבל את מלוא התמורה בגין השירות שסיפק לעירייה.

נדרשים לערוך חוזה? הוגשה נגדכם תביעה חוזית? משרדנו עוסק בתחום החוזים, ומייצג הן בשלב המו"מ והן בניהול הליך משפטי בבתי המשפט. צרו קשר ונשמח לעזור.

עודכן: 25.12.2022

*האמור נכתב באופן כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני הנדרש בכל מקרה ומקרה.

תמונה של אדם עם עט חותם על חוזה
הסכם עם העירייה
דילוג לתוכן